BETINGELSER

 1. LEVERING OG TILBAGELEVERING

 

1.1 Lejer accepterer at have modtaget bilen og at eventuelle fejl og skader skal inden udlevering være anført på vedhæftede fejlskema, samt godkendt af såvel Udlejer som Lejer. Enhver mangel og klage vedrørende vognens stand skal anføres straks ved overleveringen. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere bilen rengjort for synligt affald.

 

Tilbagelevering er kl. 12.00 med mindre andet er aftalt herover mellem Udlejer og Lejer. Ved forsinket eller manglende tilbagelevering skal Lejer betale kr. 100,00 pr. time samt et gebyr på kr. 250,00. Tilbagelevering skal altid være på udlejers adresse, med mindre andet er angivet i lejekontrakten.

 

Udlejer er berettiget til at tilbagetage bilen på ethvert tidspunkt og uden påkrav for Lejers regning, hvis bilen anvendes i strid med lejeaftalen, eller Lejer på anden vis gør sig skyldig i misligholdelse.

 

Bilen er en IKKE RYGER bil. Hvis der ryges i bilen, skal Lejer betale interiør rens og rengøring af kabine kr. 500,00.

 

 1. LEJER

 

2.1 Lejer/fører(e) skal være fyldt 19 år og have haft kørekort i mindst 1 år for leje af biler i kategori A og B.

 

Lejer/fører(e) skal være fyldt 25 og have haft kørekort i mindst 3 år for leje af biler i kategori C og D.

 

Lejer/fører(e) skal være fyldt 30 og have haft kørekort i mindst 3 år for leje af biler i kategori E.

 

Lejer/fører(e) skal være fyldt 23 og have haft kørekort i mindst 3 år for leje af biler i kategori F og G.

 

 1. BILENS ANVENDELSE

 

3.1 Bilen må kun føres af Lejer samt de på denne lejekontrakt anført ekstra fører.

 

3.2 Bilen må ikke anvendes til:

 

(a) terrænkørsel, konkurrence, væddeløb og lignende,

 

(b) fremdrift eller slæbning af andet køretøj, anhænger eller lignende, eller

 

(c) transport af personer eller ejendele mod betaling.

 

 1. FORSIKRING

 

4.1 Udlejer har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring mod skader på tredjemand, herunder tredjemands ejendom.

 

Lejer er ansvarlig for enhver skade på bilen i lejeperioden, herunder også parkeringsskader og hærværk.

 

Lejers selvrisiko ved skade på bilen er kr. 2.500,00 pr. skade i lejeperioden.

 

4.2 Ved tilbagelevering af bilen gennemgår Udlejer bilen for skader opstået under lejeperioden.

 

 1. SKADE, TYVERI ETC.

 

5.1 Lejer er ansvarlig for tyveri og enhver skade på bilen, som straks skal rapporteres til Udlejer. Lejer og eventuelle ekstra fører af bilen hæfter solidarisk for tyveri og enhver skade på bilen.

 

 1. OPFYLDELSE AF LOVGIVNINGEN OG ANDRE NORMER

 

6.1 Lejer og eventuelle ekstra fører angivet i denne lejekontrakt skal til enhver tid have gyldigt førerbevis og skal på Udlejers forlangende dokumentere dette. Lejer skal straks meddele Udlejer, såfremt Lejer eller eventuelle ekstra fører måtte blive frakendt sit førerbevis, hvorefter Udlejer kan hæve lejeforholdet. Lejer og eventuelle ekstra fører skal anvende bilen i overensstemmelse med færdselslovens regler og er ansvarlig for opfyldelsen af reglerne i det land, hvor bilen bruges, og skal drage omsorg for, at foreskrevne sikkerhedsregler opfyldes, herunder ved brug af vinterdæk, snekæder og lignende.

 

 1. BETALING

 

7.1 Den aftalte leje betales forud for lejemålets begyndelse med mindre andet aftales mellem Udlejer og Lejer.

 

7.2 Lejer er pligtig at betale enhver bøde, afgift samt andre lignende omkostninger vedrørende den periode, hvor bilen er udlejet til Lejer.

 

7.3 Lejer skal endvidere dække enhver skade på bilen.

 

 1. OPHØR

 

8.1 Lejeaftalen er uopsigelig i lejeperioden. Udlejer er dog berettiget til at ophæve lejeaftalen og tilbagetage bilen, såfremt Lejer misligholder lejeaftalen, herunder undlader at betale rettidig leje.

 

 1. BRÆNDSTOF OG SERVICE

 

9.1 Lejer betaler alle udgifter til brændstof i lejeperioden og er ansvarlig for, at bilen alene påfyldes den foreskrevne type brændstof. Bilen udleveres med fuld tank, og skal tilbageleveres med fuld tank. Ved tilbagelevering uden fuld tank, skal Lejer betale for tankning samt et gebyr på kr. 250,00.

 

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

 

10.1 Medmindre andet er påbudt ved præceptiv lovgivning kan Udlejer ikke gøres ansvarlig for nogen skade på Lejer eller Lejers ejendele eller tredjemand i forbindelse med Lejers brug af bilen.

 

 1. SPIRITUSKØRSEL Ol.

 

11.1 Kørsel påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer betragtes som mislighold af lejekontrakten, og vil straks blive meldt til Politiet.

 

 1. LOVVALG

 

12.1 Nærværende lejekontrakt er undergivet grønlandsk ret, og ethvert søgsmål vedrørende lejekontraktens vilkår, eventuelle uoverensstemmelser mellem Lejer og Udlejer skal anlægges ved Udlejers hjemting.

 

Lejer erklærer at acceptere ovenstående vilkår, som gældende for alle lejeaftaler indgået mellem lejer og udlejer.

Lokation

Industrivej 18, inde i gården. 3900, Nuuk

Telefon

+299 314 314 (Mellem kl.8 - kl.16)

Kontakt os

nuuk@biludlejning.gl

© Alle rettigheder forbeholdt Biludlejning.gl, 2019 Powered by Nuna Media Designs.